Mua ngay
Hotline1900-2130
Tra cứu Giới thiệu

Hóa đơn điện tử
Fast e-Invoice

Sẵn sàng kết nối với các cơ quan thuế
Danh sách văn bản pháp luật

STTLoại văn bảnTên ban hành
1
Thông tư
78/2021/TT-BTC
17-9-2021
Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
2
Quyết định
635/QĐ-TCT
11-5-2020
Quyết định 635/QĐ-TCT quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử
3
Thông tư
88/2020/TT-BTC
30-10-2020
Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
4
Nghị định
123/2020/NĐ-CP
19-10-2020
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn, chứng từ
5
Thông tư
68/2019/TT-BTC
30-09-2019
THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
6
Nghị định
119/2018/NĐ-CP
15-10-2018
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
7
Thông tư
16/VBHN-BTC
24-05-2017
Văn bản hợp nhất thông tư số 16/VBHN-BTC ngày 24/05/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý gỉá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
8
Thông tư
37/2017/TT-BTC
27-04-2017
V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.
9
Quyết định
2660/QĐ-BTC
14-12-2016
V/v gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
10
Thông tư
176/2016/TT-BTC
31-10-2016
Thông tư số 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
11
Nghị định
49/2016/NĐ-CP
27-05-2016
Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn
12
Công văn
2402/BTC-TCT
23-02-2016
V/v Hướng dẫn về tiêu thức chữ ký số người mua trên hóa đơn điện tử
13
Công văn
4290/TCT-DNL
14-10-2015
V/v Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy trong trường hợp mặt hàng chiếm nhiều trang giấy
14
Thông tư
64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP
05-08-2015
Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 8/5/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường
15
Quyết định
1209/QĐ-BTC
23-06-2015
V/v thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
16
Quyết định
1445/2015/QĐ-TCT
08-06-2015
V/v ban hành quy trình thí điểm quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế
17
Thông tư
26/2015/TT-BTC
27-02-2015
Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
18
Thông tư
39/2014/TT-BTC
31-03-2014
Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định 04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
19
Thông tư
32/2011/TT-BTC
14-03-2011
V/v hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
20
Nghị định
04/2014/NĐ-CP
17-01-2014
Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
12
Bản quyền © 2018 Công ty Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST)